Pomáháme již od roku 1879

 
 • Kontaktujte nás
 • Starosta +420 604 683 029
 • Velitel +420 604 779 119
úterý, 25 únor 2020 10:14

Nebezpečí požárů při jarním úklidu

Written by

V prvé řadě je nutné říci, že plošné vypalování trávy je zákonem striktně zakázáno. Přestože se hasiči snaží každoročně upozorňovat na tuto skutečnost, lidé berou často podobná upozornění na lehkou váhu. Přitom si mnozí nepřipouštějí, že tím nejen porušují zákon, ale především ohrožují své okolí. Při vypalování porostů může být fyzické osobě, která tuto činnost provádí, uložena pokuta až do výše 25.000,- Kč, právnické a podnikající fyzické osobě až do výše 500.000,- Kč.

Oproti plošnému vypalování trávy, není spalování hořlavých látek (dřevní odpadu, listí apod.) zákonem striktně zakázáno. Většina obcí má podmínky, za jakých je možno spalovat hořlavé látky na volném prostranství, zapracovány v místních obecně závazných vyhláškách. Pokud obec přímo neupravuje spalování látek vlastní vyhláškou, pak je nutné při spalování dodržovat základní bezpečnostní pravidla. Spalování je možno provádět pouze na ohništi v minimální vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Ohniště musí být bezpečně ohraničeno např. kameny, aby byly plameny dostatečně pod kontrolou. Spalování se nesmí provádět v době, kdy fouká vítr a hrozí tak rozšíření ohně do okolí, a to ani v případě, že ohniště bude pod neustálým dohledem. Vždy je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení např. hasicí přístroj, konev s vodou nebo nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný požár již v zárodku uhasit. V žádném případě nesmíme odcházet od ohniště, pokud není dostatečně uhašeno.

Právnické a podnikající fyzické osoby při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru, se zřetelem na rozsah spalování, a nahlásit tuto činnost územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru.  Pálení je možné hlásit na: https://paleni.izscr.cz/

sobota, 22 únor 2020 20:25

Pálení

Zahradní sezóna obvykle začíná jarním úklidem pozemku. Někteří zahrádkáři k odstraňování staré trávy používají plošné vypalování. Leckde dokonce přetrvává názor, že popel je prospěšný pro lepší růst nového trávníku. Jen v roce 2017 při této činnosti zemřeli dva lidé a 22 osob se zranilo. Výše škod způsobených těmito požáry se vyšplhala k částce téměř 8 milionů korun. A ačkoliv na některých místech České republiky zatím leží sněhová pokrývka, tak hasiči evidují první výjezdy k úmyslně založeným požárům travních porostů již nyní.

Zákony plošné vypalování porostů zakazují
Vypalování trávy je v České republice zakázáno hned třemi zákony: zákonem o požární ochraně, zákonem o ochraně přírody a krajiny a zákonem o myslivosti ve znění pozdějších předpisů.
Podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 25 000 Kč.
Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona ani právnické a podnikající fyzické osoby nesmí plošně vypalovat porosty. Těmto osobám hrozí za přestupek pokuta až do výše 500 000 Kč.

Pálení přírodních materiálů po úklidu zahrad je možné
Kontrolované spalování přírodních materiálů po úklidu zahrad mohou provádět fyzické osoby za podmínek stanovených dotčenými zákony (zákon o požární ochraně, zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech a další) a za podmínek stanových vyhláškami obcí a to na přiměřeně velikých hromadách za přítomnosti dospělé osoby a s připravenými prostředky k možnému hašení.

Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny plánované spalování přírodních materiálů předem oznámit územně příslušnému HZS kraje včetně připravených opatření proti vzniku a šíření požáru. HZS kraje může určit další podmínky této činnosti nebo činnost zcela zakázat. Za porušení této ohlašovací povinnosti může být těmto osobám uložena pokuta opět až do výše 500 000 Kč.

Hlášení pálení místně příslušným HZS krajů:

 • Provádí se elektronicky emailem nebo přes formulář na webových stránkách HZS kraje nebo na určených telefonních číslech KOPIS HZS kraje.
 • Nikdy se neprovádí na telefonních číslech tísňových linek 112 nebo 150.

  Nahlášením pálení se předejde zbytečnému výjezdu jednotek hasičů!

  Pravidla pro pálení biologického materiálu:

 • velikost hromady klestí je nutno volit tak, aby shořela v době, kdy je na místě přítomen dozor,
 • při náhlém zhoršení počasí nebo silném větru je pálení nutné ihned přerušit a oheň uhasit, 
 • místo pro pálení se izoluje pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu),
 • místo spalování se zabezpečí dostatečným množstvím hasebních látek,
 • místo pálení lze opustit až po úplném uhašení ohně,
 • po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště je nutno místo pálení pravidelně kontrolovat,
 • příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
 • spalovat klest lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů,
 • osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena.

Pálení je možné nahlásit na webovém portálu https://paleni.izscr.cz/ (Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Operačním a Informačním střediskem hasičského záchranného sboru příslušného kraje)

Jak správně nahlásit mimořádnou událost

Určitě se Vám již někdy stalo, když jste se ocitli ve stresové situaci, že jste si rychle nemohli vybavit věci, které si jindy bez problémů pamatujete. Z tohoto důvodu jsme pro Vás připravili takový jednoduchý návod, jak správně nahlásit mimořádnou událost.

Požár

1) volejte na tísňovou linku 150 nebo 112, kde nahlásíte:

 • KDE hoří
 • CO hoří
 • KDO volá
 • Vaše TELEFONNÍ ČÍSLO

Jiné mimořádné události

1) volejte na tísňovou 150 nebo 112 kde nahlásíte:

 • KDE se to stalo
 • CO se stalo
 • KDO volá
 • Vaše TELEFONNÍ ČÍSLO

Technická pomoc v Dubči

Typu spadený strom, čerpání vody, likvidace nebezpečného hmyzu, apod.

1) Události tohoto typu můžete hlásit buď přímo jednotce SDH Dubeč (stejně musíme události hlásit na operační středisko HZS)

 

2) nebo jako ve výše uvedeném případu na tísňovou linku

Poznámka

Pokud usoudíte, že pro přijíždějící jednotku hasičů nebude úplně zřejmé, kde se místo události nachází, není od věci stát na místě, kde jim můžete ukázat cestu. Leckdy se tím výrazně urychlí zásah a zmírní následky.

aký hasicí přístroj na co použít?

Nedejte ohni šanci zničit Váš majetek a zastavte ho hned na začátku!

K čemu slouží hasicí přístroje

Hasicí přístroj je určen k hašení začínajícího požáru, tj. pro prvotní protipožární zásah. Obsahuje určitý druh hasiva a je opatřený zařízením, kterým se přístroj uvádí do činnosti. Hasicí přístroje dělíme na přenosné,pojízdné a přívěsné.

Jaké rozlišujeme typy hasicích přístrojů

Hasicí přístroje dělíme dle typu náplně na:

pěnové

vodní

práškové

sněhové

halotronové

Správná volba hasicího přístroje je podmíněna druhem hořlavé látky - ty se dělí do tzv. tříd požáru:

tř.

druh hořlavé látky

A

hoření pevných látek hořících plamenem nebo žhnutím

B

hoření kapalných látek a látek, které do kapalného skupenství přecházejí

C

hoření plynných látek hořících plamenem

D

hoření lehkých alkalických kovů

Jakým hasicím přístrojem co hasit

Pěnový HP

vhodný

nevhodný

nesmí se použít!

Pevné hořlavé látky

Hořlavé kapaliny mísící se s vodou

Elektrická zařízení pod proudem

Benzín, nafta, minerální oleje a tuky

Hořlavé plyny

Lehké a hořlavé alkalické kovy

Vodní HP

vhodný

nevhodný

nesmí se použít!

Papír, dřevo a další pevné hořlavé látky

Benzín, nafta, líh, ředidlo

Elektrická zařízení pod proudem

Alkoholy

Hořlavé plyny

Lehké a hořlavé alkalické kovy

 

Cenné materiály (archivy)

Látky prudce reagující s vodou (např. kyseliny)

   

Rostlinné a živočišné tuky a oleje

Práškový HP

vhodný

nevhodný

nesmí se použít!

Elektrická zařízení pod proudem

Dřevo, uhlí, textil

Lehké a hořlavé alkalické kovy

Hořlavé plyny

   

Benzín, nafta, oleje

   

Pevné materiály

   

Počítače, televizory a další elektronika

   

Sněhový HP (CO2)

vhodný

nevhodný

nesmí se použít!

Elektrická zařízení pod proudem

Pevné hořlavé látky typu dřeva, textil, uhlí

Lehké a hořlavé alkalické kovy

Hořlavé plyny

 

Hořlavý prach

Hořlavé kapaliny

 

Sypké látky

Jemná mechanika a elektronické zařízení

   

 

POZOR! Při potřísnění pokožky CO2 hrozí nebezpečí vzniku omrzlin!

Halotronový HP

Dá se použít pro hašení všech materiálů s výjimkou pevných žhnoucích látek.

Je vhodný k hašení:

 • automobilů
 • jemné mechaniky a elektroniky, počítačů
 • elektrických zařízení pod proudem
 • archivů a cenných materiálů

POZOR! Nepoužívejte v uzavřených prostorech bez větrání - hrozí poškození Vašeho zdraví!

Do Vaší domácnosti doporučujeme použít práškový hasicí přístroj ABC (tento je univerzální - dá se použít na pevné látky, kapaliny, plyny, elektřinu apod., nevýhodou je však jeho následné odstraňování). Nejvhodnější hasivo na hašení pevných látek je voda, avšak hasicí přístroj s touto náplní nesmíte použít na elektřinu!

Jak správně umístit a používat hasicí přístroje

- HP se umísťují tak, aby byly snadno viditelné a volně přístupné
- V nepřehledných, příp. ve skrytých prostorech se k označení umístění HP použije i příslušná požární značka umístěná na viditelném místě
- HP se umísťují v místech, kde je nejvyšší pravděpodobnost vzniku požáru
- Přenosné HP se umísťují na stěnu tak, aby rukojeť HP byla nejvýše 1,5 m nad zemí
- HP umístěné na podlaze musí být zajištěny proti pádu

- V dopravních prostředcích se HP umísťují tak, aby neohrozily bezpečnost osob

Správné použití HP je graficky znázorněno na každém hasicím přístroji a doplněno krátkým popiskem. Před jeho použitím si jej pozorně přečtěte.

Pamatujte!

Hasební zásah provádějte vždy po směru větru a hořící plochu haste od kraje.Hasicí přístroj lze použít opakovaně, proto po každém (i sebekratším) použitíhasicího přístroje zajistěte jeho opětovné naplnění. V případě vzniku dalšího požáru se tak vyhnete komplikacím souvisejícím s nedostatkem hasiva,

Kontrola HP se provádí po každém jeho použití nebo při mechanickém poškození, jinak zpravidla 1x ročně odbornou firmou.

Něco málo z našich právních předpisů

Na základě vyhlášky 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, musí být prostory ve všech nových objektech sloužících k bydlení (rodinné domy, stavby bytových domů, ubytovací zařízení a dále garáže)od 1. 7. 2008 vybaveny přenosnými hasicími přístroji s hasicí schopností min. 34A (tzn., že tento HP je předurčen k hašení pevných hořlavých látek a při zkoušce svým hasicím účinkem uhasí požár dřevěné hranice určitého rozměru). Tento požadavek se netýká staveb realizovaných před účinností této vyhlášky, avšak doporučujeme pořídit si hasicí přístroje i do Vaší domácnosti!

článek převzat z webu HZS Jihomoravského kraje

 

pátek, 21 únor 2020 21:46

Zvukové signály výstrahy

JEDINÝM VAROVNÝM SIGNÁLEM určeným obyvatelstvu je signál "VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA"

Kolísavý tón sirény po dobu 140 sekund, zpravidla 3x opakovaný v cca tříminutových intervalech vyhlašuje se při bezprostředním ohrožení mimořádnou událostí nebo při jejím nenadálém vzniku po akustickém tónu sirény bude následovat bezprostřední tísňová informace nebo tísňová informace prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků (celorepublikové, regionální, místní) pro vyrozumění obyvatelstva o hrozící nebo již vzniklé mimořádné události zvuk sirény vyjadřující varovný signál "Všeobecná výstraha" znamená vždy nějaké nebezpečí. Bude nutné se UKRÝT nebo OPUSTIT OHROŽENÝ PROSTOR (EVAKUOVAT) a dodržovat stanovená opatření !!!

 • TENTO SIGNÁL JE URČEN PRO VEŘEJNOST

DALŠÍ SIGNÁLY SIRÉN JSOU URČENÉ PROFESIONÁLŮM

1) ZKOUŠKA SIRÉN

- nepřerušovaný tón sirén po dobu 140 sekund
- provádí se zpravidla každou 1. středu v měsíci ve 12.00 hodin
- tento signál je určen pro HZS k odzkoušení technického stavu sirén

 

2) POŽÁRNÍ POPLACH

- přerušovaný tón sirény po dobu 1 minuty
- tento signál je určen ke svolávání dobrovolných hasičů v obci

pátek, 21 únor 2020 21:37

Jak doma neuhořet

Nejčastější příčinou loňských požárů v rodinných a bytových domech byla nedbalost dospělých, jako je neopatrnost při kouření, používáním otevřeného ohně nebo zanedbání bezpečnostních předpisů. Také evidujeme vysoký počet provozně technických závad a úmyslná zapálení nebo hru dětí s ohněm.
 
 
Od sklepa po půdu
 
Jak předejít požárům? Co lze udělat proto, abychom doma neuhořeli, aby náš dům nepohltily plameny?
 
Sklepy
 
V roce 2014 vzniklo ve sklepech 200 požárů. Hasiči doporučují řádně a bezpečně ukládat ve sklepech hořlavé materiály a látky, které mají sklon k samovznícení, udržovat pořádek a čistotu. Dávat pozor na zakrytí svítidel hořlavými materiály a dbát na dobrý stav elektroinstalace v těchto prostorách.
 
Chodby, schodiště, výtahy
 
Především chodby a schodiště udržujte volné k případné evakuaci osob, například doporučujeme umístění autonomních kouřových požárních hlásičů v rodinných domech, které včas upozorní obyvatele na vznik požárů a tím včasný zásah. Neumísťovat na chodbách a v průchodech domů sloužící jako úniková cesta popelnice či kontejnery na domovní odpad. V roce 2014 eviduje HZS 217 požárů, které vznikly na chodbách, schodištích a výtazích.
 
 
Kuchyně
 
V roce 2014 hasiči zaevidovali 693 požárů, které vznikly právě v kuchyních. Dbejte opatrnosti při vaření, aby nedošlo ke vznícení potravin, vzplane-li vám olej na pánvi, nikdy do něj nelijte vodu! Pánev s hořícím ohněm přikryjte poklicí a tím zamezíte přístupu vzduchu a dalšímu hoření. Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen na plynovém sporáku, elektrické spotřebiče pravidelně kontrolujte, především elektrické šňůry. Utěrky nebo jiné hořlavé materiály nenechávejte ležet u plamenů hořáků nebo rozpálených plotýnek vařiče.
 
Obývací pokoje a ložnice
 
V loňském roce vzniklo v obývacích pokojích a ložnicích 607 požárů. Hasiči doporučují všechny tepelné a jiné spotřebiče používat v souladu s návodem výrobce, nezapojujte do jedné prodlužovací šňůry více spotřebičů, buďte opatrní se zapálenými svíčkami a teplomety, opatrnost se vyplatí i při provozu krbu. V ložnicích je třeba dávat pozor na bezpečné vzdálenosti svítidel od hořlavých textilií v posteli. Nekouřit v posteli.
 
Technické místnosti
 
V roce 2014 hasiči likvidovali v kotelnách, garážích, kůlnách, prádelnách a sušárnách téměř 190 požárů. Pravidelně kontrolujte používané spotřebiče, rozvody elektrické energie, nechejte si pravidelně čistit a kontrolovat komíny, řádně označte a zpřístupněte hlavní vypínače elektrického proudu a uzávěrky vody a plynu. Dávejte pozor na látky a materiály, které mají při vzájemném styku sklon k samovznícení. Čtěte důkladně návody a doporučená bezpečnostní opatření od výrobců při používání hořlavých látek, jako jsou různé nátěrové hmoty apod.
 
 
Půdy
 
Půdy a střechy se ocitly v plamech v roce 2014 celkem 253 krát. Hasiči doporučují při skladování hořlavých materiálů na půdách nejméně jeden metr od komínů, kontrolu a udržování komínu v řádném technickém stavu (pozor na zazděný trám i spáry v komíně).
 
  

Pokud přece jenom u vás doma vznikne požár
 
Nejzrádnější jsou požáry v noci, kdy lidé v objektech spí, a není nikdo, kdo by si požáru včas všiml.
 
Oběti požárů většinou neuhoří, ale zemřou kvůli nadýchání se toxických zplodin hoření vznikajících při požáru. Zejména v noci tak na nás číhá nebezpečí, protože kouř je rychlejší než oheň a již dvě nebo tři nadechnutí bývají smrtelná.
 
„Jednou z cest, jak preventivně předejít vzniku ničivého požáru, je vybavit si domácnost autonomními „hlásiči požáru,“ které včas detekují vznikající požár a akustickým signálem na ně upozorní. Lidé pak mají mnohem větší šanci situaci včas vyřešit, a sice zavolat hasiče, příp. opustit ohrožený prostor,“ doporučuje kpt. Bc. Radek Kislinger, dlouholetý vyšetřovatel příčin požárů.
 
Kromě jednoduchého zařízení k rychlému zjištění vzniklého požáru (autonomní „hlásiče požáru,“ detektory plynu apod.) je vhodné si domácnost vybavit také prostředky pro hašení (např. přenosný hasicí přístroj nebo hasicí sprej), určitě se rovněž vyplatí koupit si zařízení a vybavení s lepšími požárně bezpečnostními vlastnostmi (materiál s nižším stupněm hořlavosti).
 
Dodržovat základní bezpečnostní pravidla a přijmout opatření, která omezují riziko vzniku požáru v domácnosti, nestačí. Každý vlastník objektu by měl zároveň pečovat také o řádný technický stav stavby včetně technických zařízení.
 
„V bytových domech by měly být chodby, schodiště, únikové cesty a východy volné k evakuaci osob, materiálu či vedení hasebního zásahu. V těchto objektech by měly být umístěny např. funkční a snadno dostupné hasicí přístroje, případně zařízení pro zásobování požární vodou (např. nástěnné hydranty) apod. Důležitá je také znalost obsahu projektové dokumentace stavby, podle které byl objekt postaven, která mimo jiné řeší specifické požadavky dané stavby na požární ochranu“ dodává Radek Kislinger.
 
Když přece jen dojde k požáru, snažte se v prvé řadě zachovat klid a nepodlehnout panice. Nejdříve chraňte život a zdraví, teprve potom majetek.
 
Jestliže je to možné, snažte se požár uhasit nebo alespoň zabránit jeho dalšímu šíření. Využijte hasicí přístroje, hydrant na chodbě, kusy látek (z neumělých vláken) apod., dávejte si přitom pozor, aby vám oheň nezatarasil únikovou cestu. Pamatujte ale, že lidské zdraví je vždy cennější než majetek a rozhodně se nepokoušejte požár zlikvidovat za každou cenu sami.
 
Požár co nejdříve oznamte hasičům prostřednictvím tísňové linky 150. Při ohlášení vždy nejdříve uveďte, co se stalo, kde k tomu došlo, zmiňte také důležité okolnosti, které mohou napomoci či naopak zkomplikovat zásah záchranářů. Poté uveďte své jméno a přímý kontakt na sebe. Důsledně se řiďte se pokyny operátora tísňové linky.
 
Pokud se v hořícím objektu nachází více osob, varujte je a snažte se jim pomoci (zejména dětem, starým a nemohoucím osobám).
 
Při pohybu v zakouřeném prostoru si dávejte pozor, abyste se nenadýchali toxických zplodin hoření, držte se při zemi a dýchací cesty si chraňte navlhčenou rouškou z textilie (stačí kapesník).
 
Hořící objekt co nejrychleji opusťte a přesuňte se do bezpečné vzdálenosti. Buďte připraveni poskytnout pomoc, důležité informace zasahujícím hasičům.
 
Pamatujte, že investovat do zabezpečení své domácnosti z hlediska požární ochrany se zcela jistě vyplatí. Chráníte si tak nejen svůj život a zdraví, ale i majetek, případný požár totiž dokáže snadno způsobit mnohem větší škody, než jsou stokorunové investice do hasicího přístroje nebo „hlásiče požáru.“
 
Uvědomte si, že požár ve vaší domácnosti vás může nejen zabít nebo zranit, ale také připravit o vaše věci. Oheň a kouř dokáže zničit vaše důležité dokumenty, osobní doklady, oblíbené předměty, atd.
 
Další informace o tom, jak předejít vzniku požáru u vás doma a jak svou domácnost vybavit „hlásiči požáru“ a přenosnými hasicími přístroji naleznete nawww.hzscr.cz/vyhlaska.
 
 
Navštivte zajímavou expozici vyšetřovatelů příčin požárů
 
V areálu Hasičského záchranného sboru ČR ve Zbirohu je pro zájemce připravena expozice vyšetřovatelů příčin požáru.  
 
V expozici se můžete seznámit s celou řadou nejčastějších příčin vzniku požárů v domácnostech, například si můžete prohlédnout vyhořelý stolní počítač, kuchyňskou mikrovlnnou troubu, rychlovarnou konvici, propanbutanovou bombu a další drobnosti, které dokázaly způsobit skutečné požáry.
 
Každého návštěvníka jistě překvapí, jak málo stačí, aby vznikl doma požár. Na vlastní oči zde také můžete vidět, jak vypadá vyhořelé auto, které zapálil nedopalek cigarety. 
 
Pro milovníky historie jsou připraveny kopie celých spisů o šetření vybraných požárů z 50., 70. a 90 let minulého století.
 
Expozice požární ochrany Hasičského záchranného sboru České republiky se nachází na území města Zbiroh, v areálu HZS ČR , , který je rozprostřen nedaleko zbirožského zámku. (Švabín, Švabinská ulice).
 
Vstup zdarma. Otevřeno do 30. září (kromě pondělí), út – ne od 9 do 17 hodin.
pátek, 21 únor 2020 14:32

Mladí hasiči

O čem jsou mladí hasiči


Vítejte v sekci věnované našim mladým hasičům. Zde a na dalších stránkách, na které se dostanete po kliknutí na odpovídající odkazy v menu na levé straně stránky, případně ze stránek samotných, by jste se měli dozvědět základní informace o tom, co to vůbec je kolektiv mladých hasičů, co dělá, či kdo může být jeho členem. Jinými slovy, zda Vaše dítko může či nemůže být "mladým hasičem"

Co si tedy představit pod pojmem kolektiv mladých hasičů? Aniž bychom Vás obtěžovali čtením směrnic (ty jsme samozřejmě nastudovali, abychom tu mohli ty podstatné informace s dávkou nadbytečných vět a slov, prezentovat), dá se říct, že to jsou všechny děti (mladí hasiči a hasičky) ve věku do 18 let, které navštěvují kroužek "mladých hasičů". Správně, do 18 let. Spodní hranice jsou 3 roky, ale je jasné, že takové batole z členství v kolektivu mladých hasičů asi moc nezíská.

Kolektivem jsou mladí hasiči také proto, že každý sbor dobrovolných hasičů může mít jen jeden. Všechni mladí hasiči chodící na kroužky k danému sboru jsou jedním velkým kolektivem, stejně jako sbor dobrovolných hasičů je jedna jednotka. Ačkoliv se taková skupina může a většinou i dělí na menší, třeba na soutěže jezdí povětšinou všichni společně a měli by si tak fandit, pomáhat si jako jeden tým a samozřejmě mezi sebou soutěžit, aby zlepšili svoje výkony a tak i výkony celého týmu.


Co se v kroužku děje?

Náplň kroužků "mladých hasičů" je obsáhlá, ale můžeme si uvěst několik hlavních cílů. Děti se jako mladí hasiči učí základům požární ochrany (například jaké jsou druhy hasebních látek, jak se používají a k čemu, povely a signály, uzly apod.). Tyto základy by v nich měly vypěstovat trvalé návyky k požární bezpečnosti. Získané znalosti pak mohou šířit i na další mládež. Mladí hasiči jsou také vedeni k poznávání a ochraně přírody, k poznávání sebe sama, svých kamarádů a získávání kamarádů nových. Nácviky a následnými soutěžemi si mladí hasiči také postupně zvyšují svoji fyzickou a psychickou odolnost a co je navíc baví zřejmě ze všeho nejvíc, je fakt, že na soutěže se povětšinou jezdí hasičským autem :)


Chci být mladým hasičem / hasičkou

Jak již bylo popsáno výše, mladým hasičem může být téměř kterékoliv dítě. Pokud tedy vaše ratolest chce chodit do kroužku mladých hasičů, neměl by v tom být žádný problém, rádi ho mezi sebou uvítáme. Následující řádky nepatří mezi nejzábavnější čtení, neb jsme se nemohli vyhnout několika citacím ze směrnic, ovšem stejně jako členství v kterékoliv jiné organizaci i býti mladým hasičem vyžaduje určité papírování a přijmutí určitých pravidel. Pro přijetí mladého hasiče je nutné:
 • Souhlas zákonného zástupce - odevzdat přihlášku podepsanou rodiči.
 • Souhlasit se stanovami SH - ČMS (Sdružení Hasičů Čech Moravy a Slezska - po přijetí je mladý hasič členem nejem kolektivu mladých hasičů, ale také SDH a tím pádem i SH - ČMS a automaticky se mu započítávají "odsloužené" roky).
 • Souhlas s programem činnosti kolektivu mladých hasičů.
 • Kladné rozhodnutí ze strany SDH o přijetí člena. (to by měl být ve většině případů nejmenší problém)
 • Nový člen složí slib ve znění: "Slibuji na svou čest, že budu plnit a ctít zásady a cíle mladých hasičů“.
Po splnění těchto podmínek bude mladý hasič registrován v evidenčním listu Mladých Hasičů vedeným a řádně registrovaným v SDH a obdrží členskou průkazku opatřenou fotografií, podpisem mladého hasiče a podpisem rodičů.

Mladý hasič má po přijetí následující práva:
 • přiměřeně svému věku se podílet na činnosti sdružení, zvlášť činnosti kolektivu mladých hasičů ; jednání tohoto kolektivu se zúčastňuje s rozhodujícím hlasem,
 • být volen a volit do rady kolektivu mladých hasičů,
 • nosit stejnokroj,
 • po dovršení věku 15 let volit na valné hromadě výboru SDH,
 • být přítomen jednání valné hromady sboru.

Toť přímá citace ze stanov. A když už tu máme citována práva, musíme citovat také povinnosti:
 • dodržovat stanovy a vnitřní předpisy sdružení,
 • přiměřeně svému věku se aktivně podílet na činnosti sboru, popř. kolektivu mladých hasičů,
 • usilovat o získání základních odborných znalostí a dovedností,
 • chránit majetek sdružení a podílet se na jeho rozvíjení,
 • řídit se a respektovat pokyny vedoucího a instruktora
 • Samozřejmě pokud mladý hasič soustavně porušuje nebo neplní svoje povinnosti a nestačí mu napomenutí nebo domluva, může být z kolektivu mladých hasičů (a tím i z SDH a SH - ČMS) vyloučen!
Nuže, to byly základní informace o tom, co je kolektiv mladých hasičů a jak se může Vaše dítě stát jeho členem. Doufám, že Vás ty dvě citace ze směrnic příliš nevystrašily a že nevyvolaly víc otázek než odpovědí. Ve stručnosti, pokud bude chtít vaše dítko být mladým hasičem, bude stačit, když mu podepíšete přihlášku a ono se bude na kroužku chovat v rámci rozumných mezí.
 
Pokud Vás tedy naše nabídka zaujala přihlášku do kroužku mladých hasičů můžete stahovat ZDE.
 
V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte a kontaktuje vedoucí kroužku Ing. Kateřinu Polákovou na Tel.: 605 444 986 E-Mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
nebo starostu SDH Mgr. Karel Polák Tel.: 604 683 029 E-Mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Informace

Veškerá práva k obsahu na webu patří:

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Sbor dobrovolných hasičů Praha - Dubeč

Starodubečská 401/36, 107 00 Praha 10 - Dubeč

IČ: 70100993

Spolek je registrován ve spolkovém rejsříku Městského soudu v Praze

vložka L37441

Spojte se s námi

SH ČMS - SDH Praha - Dubeč

Ke Křížkám 777/6

107 00 Praha 10 - Dubeč

E-Mail: starosta@hasicidubec.eu

https://www.hasicidubec.eu